مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حمیدرضا
نام خانوادگی:ایزدی
پست الکترونیک:Hr.ezadi@gmail.com
نخصص ها:تفسیر ، علوم قرآنی ، سایر

زندگی نامه

زندگی نامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد.