سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن 
محقق 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات دارالحدیث 
محقق 
1379/07/05 
1384/07/03 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها 
محقق واحد نظارت و ارزشیابی اساتید 
1383/07/01 
1386/07/02 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات دارالحدیث 
متصدی امور اینترنت 
1384/07/05 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
محقق واحد گزینش 
1378/07/01 
ادامه دارد 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
حوزه علمیه شهرستان باغملک 
مدیریت حوزه 
1378/07/05 
 
اجرائی  
تدریس 
حوزه علمیه شهرستان باغملک 
مدرس 
1378/07/04 
1379/03/11 
ادبیات عرب